Category Archives: Genel Konular

Kilindir Uğrusu Kimdir? – Genç Osman Nasıl Öldürüldü

Genç Osman’ın Şehadeti

Bu kısa konuşmayı göz yaşlarıyla bitirince, kendisini din­leyenlerde bir dalgalanma meydana geldi. Bazı hassas kalb-ler bu sözlerden rikkate geldi, göz pınarlarına yaşlar dolmaya başladı, bazı aksakallı ihtiyarlar o yaşları tutamayıp inci ta­neleri gibi dökülmesini seyrettiler…genç-osman-nasıl-öldürüldü

Bu sırada Valde Sultanın arzusuyla Davud Paşa sadrazam yapılmıştı. Bu Davud Paşa aslen boşnak olup, saray üniver­sitesi diyebileceğimiz Enderun’da yetişmiş Rumeli Beyler­beyliği ve Kapdan-ı Deryalık vazifesinde kısa bir müddet bu­lunmuş daha sonra tekrar Rumeli valiliğine gönderilmiştir. Yirmi gün sürecek olan bu sadrazamlık vazifesi, tarihin en acı vakası olan Genç Padişahın şehid edilmesindeki rolü İle daima lanette, anılacak ve hatırlanacaktır. Daha sonra padi­şahın katlinden sorumlu tutulmuş ve idam olunmuştur. Bu Davud Paşa Sultan Mustafa’nın kızkardeşi ile evli olduğun­dan aynı zamanda hanedanı Osmaniyyenin damadlarından-dı. Şimdi ki, İstanbul’un Vatan Caddesinin Aksaray’a bakan ucunda ki; Murad Paşa camii önü açılırken bu mezarın kaldı­rılıp başka yere taşınması gerektiğinde Davud Paşanın me­zarı açılmış ve görülmüştürki, iskeleti başsızdır. Davut Paşa hakkında verdiğimiz bu malûmattan sonra cami’de bıraktığı­mız yere dönelim. Genç Osman sözlerini bitirdiğinde Val-desultan, sadrazama sokulup «ne yılandır bu, konuşturma­yın; eğer bir kurtulursa, bu badireden sonra hepimizin çekeceği vardır» yollu sözlerle sadrazam yaptığı damadını ikaz et­ti. Zaten sadrazam da padişahın konuşmasının gerek yeniçe­rilerde gerekse sipahilerde yaptığı tesiri gördüğünden orada bulunan Cebecibaşıya işaret edip kemendi padişahın boynu­na geçirmesini fısıldadı. Genç Osman, Cebecibaşının fırlattığı kemendi görünce hemen yakaladı. Boynuna geçmesine mâ­ni oldu. Atılan kemendi gören bazı ileri gelen yeniçeriler kat­line rızamız yoktur. Üstelik asker ve halk bu durumu görürse maazallah bizi helak eder, dediler. Bu kement atma işlemi bir kaç defa daha devam etti isede Yeniçeri ileri gelenleri her de­fasında bunu önlediler.

Bu sırada günlerden cuma olması hasebiyle müezzinler sâlâ vermeye başlayınca, bir an için günlerden cuma oldu­ğunu unutan Yeniçeri ve sipahi askeri Sultan Hazretlerin kati olunduğunu sanarak derhal vaveylayı kopardılar. «Padişahı­mız Sultan Mustafa’dır ama ancak sultan Osman Hazretleri­nin kılına da hata gelmesine rızamız yoktur, sağlık ve selâ­met içinde şimdilik kenarda beklemelidir. Daha sonra durum ne gösterir bilinmez» diye hem fikirlerini söylerler hem de nü­mayiş yaparlardı…

Kurnaz Davut Paşa, yeniçerilere hitaben: «Sizin dediğiniz­den başka bir şey olmaz ve yapılamaz» diye kahrolası ağzıy­la teminat vererek Genç Osman’ı çok adi bir arabaya bindi­rerek Yedikule’ye sözde muhafaza altına almak üzere gönde-riverdi. Genç ve sabık padişah durumun mahiyyetini anlamış fakat güvendiği hiç bir yerden yardım erişemediği için çare­siz kendisine tatbik edilecek kati olayının neviini tahmin et­meye çalışıyordu. Genç Osman kapatıldığı zindanda arkasını bir duvara dayanmış, gözlerini kapıya dikmiş ve kendisinin canını teninden ayıracaklara girişecekleri mücadeleyi pahalı­ya ödetmeye karar vermişti. Artık sinir harbi başlamış, cel­lâtları başta hâin Davut Paşa olduğu halde hazırlıklarını yapıyorlar, mazlum padişah ise bütün dikkatini kapıya vermiş onları bekliyordu.

Sevgili okuyucular böyle bir anı gözünüzün önüne getirin çıldırmamak için ne büyük imân sahibi olmak icab ettiğini, sinirlerinin son derece sağlam insanların buna dayanabilece­ğini şüphesizki idrak ederler. Hele bu padişahın ne kadar genç bir civan olduğunu göz önüne alırsak metanet ve hayat mücadele anlayışını tazimle ve sevgiyle karşılama kararı al­makta tereddüt etmeyiz sanırım.

Cellâtlar aniden dört kişi olarak ellerinde kemendle odaya girdiklerinde karşılarında kendilerini sakin fakat ateş saçan gözlerle bekleyen talihsiz Osman’ı yumrukları sıkılı çünkü tek silâhı abdes ve sıktığı yumruklarıydı, gördüler. İlk hamle eden yediği müthiş bir Osmanlı tokadı ile yerlere serildi. Üçü birden saldırdı… Genç pdişah onlarla baş ediyordu.

Ne varki görünmez olan kader hükmünü vermişti. Olacak olacaktı ve o olacak olanda Genç Osman’ın şehadeti idi… Meydandaki ekip kafalarına inen yumruklarla yerleri boylu-yor fakat onların yerini yeni bir ekip alıyordu. Bu bir kaç ekip olarak devam ettiğinde Kilindir Uğrusu adlı namerd ve şeyta-nın’Tişağ Kİpir habis karışıklıktan istifade ederek yerde sürün­müş genç padişahın hayalarını yakalıyarak var kuvvetiyle sıktığında husyelerin patlamasının verdiği acı şiddetli bir fer­yada sebeb oluyordu. Bu feryad genç padişahın son sesi ol­du… Yarı ölü halde olan padişahın boynuna kemend geçirildi ve hunhar eller onu boğdu… Bu eller daha büyük bir suçu ir­tikap etmekten çekinmedi… Bu suç merhum padişahın bir kulağının kesilip tarihin nisyan bulutları arasında kaybolup gitmiş ve ismi bile bilinmeyen Sultan Mustafa’nın valdesi olan sultan hanıma götürülmesi idi. Şurada şunu ilâve etme­yi hemen lüzumlu görüyoruz. Bilindiği gibi ahali içinde yer­leşmiş bir söz vardır ki o da şudur «adı çıkmış dokuza inmez sekize» bu söz misâli Osmanlı tarihinin en namlı hanım sul-tanlarınan biri olan Mahpeykâr Kösem Valide sultan merhu­me, nedense daima kötü taraftarıyla ele alınmış ne kötülük meydana gelmişse ve bu valde sultan adı olarak geçmişse hemen bu merhumeye izafe edilmiştir. Bu külliyyen yalan ve garaz olduğu gibi bu olayda da kulak getirilen valde sultan’ın Kösem Sultan olmadığını yukarıda bildirdiğimiz gibi adı tari­hin nisyan bulutlan içinde kaybolup gitmiş Sultan Musta­fa’nın vaîdesi olan hanım olduğunu bütün açıklığı ile anlat­maya lüzum gördük.

Yukarıdaki izahatı yaptıktan sonra mevzuumuza dönelim: evet Şehid-i Osman Yedikule’de Rahmeti Rahmana kavuştu­ğu zaman tarihler Hicri 1031, Milâdi 1622 yılını gösteriyordu. İdam infazından sonra naşı Topkapı Sarayına getirildi mutad vazifeler ifa edildikten sonra merhum Padişah 1. Ahrned Hân’ın yanına defn edildi. Bu bolüme kadar anlattığımız Genç Osman’ın hayatının en büyük mertliğini tebarüz ettir­meden geçmeyi bir ihanet olur saydık ve onu burada belirt­meyi bir vazife bildik. Bu mertlik şuydu: Merhum Genç Os­man vaziyetinin çok kritikleştiğini gördüğü zaman bir tek davranış, bir tek sözle bu işi hal edebilirdi. O da amucası Sultan Mustafa Hazretlerini öldürtrne kararıydı. Eğer bu ka­ran verseydi ve uygulasaydı, ne hâl işi olurdu nede böyle fe­ci bir ölümle karşılaşırdı… Ne varki o bu yolu aklına bile ge­tirmemişti. Halbuki çok sonra görüleceği gibi 4. Sultan Mus­tafa, 3. Selim’i isteriz seslerini duyunca bu ihtimali ortadan kaldırmak için 3. Selim’in cesedini hemen bağıranların önü­ne atıvermişti. tşte Genç Osman böyle bir şeyi yapmamıştı. Bu onun ne kadar mert bir insan olduğuna nefis bir işarettir.

Yukarıdaki satırlarda Genç Osman’ın safhai hayatını nakl ederken son olarak ne kadar mert olduğunu anlatan bu mi­sâlden sonra babasının koynunda Cenab-ı Hakk’ın vasi rahmetine tevdi ederek Genç Osman’ın günümüz içinde kısaca bir değerlendirilmesini yapmaya çalışalılm.

1981 senesi İstanbul uluslar arası festivali münasebetiyle, Sultan Fâtih hazretlerinin yadigârı Rumeli Hisarında Devlet Tiyartrosu sanatçıları tarafından icra edilen Turan Oflazoğ-lu’nun yazıp hazırladığı Genç Osman piyesi günümüz içinde­ki değerlendirmelerin en kalıcı vesikasıdır. Çünkü bu eser ar­tık klasikleşmiş her zaman daha iyisi yapılmadıkça, Genç Osman buydu, Osmanlı buydu, âlimler buydu, asakiri islâm buydu diye anlatılacak ve ortaya konan hokkabazlık, boğaz yazlıkçılarını kahkahalarla güldüren bir ortaoyunu halinde sürüp gidecektir. Altıyüz yirmi yıl süren bir saltanatın en içler acısı olayı… Belki okurlarım diyeceklerki bu satırların tarih akışı içinde hayatları verilmeye çalışılan Osmanlı padişahları ile ne alâkası var… Biz diyoruz ki, günümüz içindeki değer­lendirilişi tarihten aldığımız dersi gösterecektir. Yoksa onlar hayatlarını din-i İslama elden geldiğince adamışlar ve şüphe-sizki bizlerden çok daha hizmetler vererek terk-i hayat eyle­mişlerdir. Bizim içim artık mühim olan onların başardıkları­nın nasıl yaptıklarını anlamaktır, yanıldıklarında nasıl yanıl-dıklanrrranlarnaktır.

Bu yüzden bu piyesin icrası günü Rumelihisar camiinde akşam namazını eda ettik, ezanı okuyan zat geldi, cübbesini giydi, mihrabın önüne gelip kamet getirmeye başladı… Evet müezzin yoktu. Cemâat ise iki genç olmak üzere ben ve bir hâkim adayı arkadaştık… Hoca efendi namazın farzını kıldı­rınca müezzinliği ele aldık ve namazı tamamlayıp teşbihe geçtik, Hoca Efendi bir aşır okuyup fatihayı çekince arkama ^aktığımda camiî içinde cemaat olarak ben ve hâkim adayı arkadaş olarak yalnız ikimiz vardık. Bunun sebebi beşyüz metre Ötedeki Rumelihisarındaki piyesin başlama saatinin tam akşam namazı saatinde denk getirilmesiydi. İki genç piyesi kaçırmamak için teşbihi bitirmden gitmeyi tercih etmiş­lerdi. Biz de arkadaşla biraz hızlı yürüyerek gidip numaralı biletimizin gösterdiği yere kurulduk. Piyesi binbir itiraz sesle­rimizin içimizde düğümlenerek tamamlanmasını bekledik. Gözüm daima etrafta idi. Hele perde aralarında bin kişiyi mütecaviz seyirci kalabalığının arasında çimlerin üzerine ce­ketini atıp namaz kılacak bir mü’min aramağa başladım ne varki duyulan yatsı ezanı bu aramamın bittiğini ilan ediver-misti. Evet bir camide dört kişiydik, bini mütecaviz seyirci o gün akşam namazını acaba nerede kılmıştı. Demek ki, o ak­şam ecdadının hayatını ve tarih sahifelerini iki saatlik piyesle anlatmaya çalışan oyuna dört namazlı gelmişti. İşte bu yu­karıda anlattıklarımız ayni ile vaki olup, cemaatın bu sanat olaylarına lakayt oluşu, meydanın nasıl boş bırakıldığının ke­sin delilini teşkil eder. Bir de bu festival bitene kadar mukad­desatçı gazetelerin yazarlarının bir yazısını dikkatle aradım fakat ne mümkün, bir kalem bile dokunduran olmadı…

Piyese gelince, bir kere devlet tiyatrosu san’atçıları haki­katen rollerini fevkalâde bir başarıyla oynadılar… Hakikaten güzel ve kuvvetli birer sanatçı olduklarını gösterdiler, elden gelmez ki, en suzişli vak’a, yazan tarafından bir komediye – çevrilmişti. Artist elindeki metini oynar onu değiştiremez. Hele rol dağıtımında Şeyhülislâm Esad Efend merhumu ka­vukluya çıkan bir tarzda takdim eden sahneye koyucu her­halde din adamı ile arasına koyduğu aşılmaz duvarı o şeyhü­lislâm yorumlamasıyla açıklamak istiyordu. Yalnız birde şu­nu unutmamak gerekir ki, bu piyesin yöneticiliğinde Yücel Çakmak’lının olmayışı menfi bir piyesi seyretmemize sebeb olmuştur. Televizyonda büyük bir alâka ile seyredilen 4. Mu-rad piyesi Turan Oflazoğlu’na ait olmasına rağmen, içki sah­neleri hariç güzel olması Yücel Çakmaklı yöneticiliğinin mu-vaffakiyyeti gibi görüldü bize..

Genç Osman merhumun günümüz içindeki değerlendir­mesini yaptıktan sonra, iç içe vermeye çalıtığımız Sultan 1. Mustafa’nın 2. cülusunun encamına dönelim.

Sultan 1 Murad (Hüdavendigâr) Hazretlerinin Kosova sah­rasında içmiş olduğu şahadet şerbeti ne de olsa kâfir elinden olmuştu. Onaltıncı Padişah Genç Osman ise şahadet şerbeti­ni kendi askerinin ve hanedan damadı Davud paşanın elin­den tatmıştı. Acaba bu şehid edilişte Genç Osman’ın hiçmi dahfi yoktu? Şüphesizki insanlar hatadan münezzeh değildir. Genç Osman ise beşerden ayrı değildi. Üstüne üstlük gayet ateşli bir mizaca sahip olmakla beraber İnkılâpçı bir kafa ta­şıdığı yapmak istediği işlerden anlaşılır. Fakat bu inkılâplar o toplumun inançları ile ters düşerse, inkılâpçılık değil, zorba­lık olur.

Genç Osman; ceddi Orhan Gazî Hazretlerinden kendi za­manına kadar geçen üç asırlık zaman içinde, Yeniçerinin bü­yük bir liyakatla taht-ı Osmanî’nin önünde etten ve kemikten bir dıvar olup, muhafızlığını icra ettiği gözden kaçmaz bir vak’adır.

Bu böyle iken ceddi sultan üçüncü Mehmed’in sünnet dü­ğününde sanatkârların gösterdiği mükemmel gösterilerden hoşlanarak «dileyin benden ne dilerseniz» Kelâmını söyleyen 3. Murad Hân’ın bu san’atçıları yeniçeri kayd ederek, bu or­duya asli unsurların dışındaki insanlarla birleştirerek bozdu­ğunu göz önüne alarak bunu toptan yok etme yerine, islâh etmeye çalışması gerekmezmiydi? Sonra Hocası Ömer Efen­dinin bahsettiği gerek Mısır askeri gerekse Anadolu askeri daha babası Ahmed Hân zamanında asilerden değilmiydi? Şüphesizki yeniçeri eski satvet ve saffetini kaybetmişti, bunu dağıtmak İslah etmekten dahamı kolay zannetti. Tek evlilik meselesi diye tutturunca dinin müsaade ettiğine ters düş-i? İşte bütün bunları dengeleyecek politika şeyhülislâm Esad efendinin tavsiyeleri idi. Ne varki Genç Osman, Hocası Ömer Efendiyi dinlemekle kendi sonunu hazırlamıştı. Tasavvuf erbabı bir kere daha pozitivistlere gaalip geliyor, Şeyh eli tutanın daha kazançlı çıkacağını bir kere daha göz­ler önüne seriyordu…

Sultan 1. Mustafa’nın ikinci defa tahta geçmesinden son­raki durumu izaha geçelim.

Sultan Mustafa’nın ikinci defa tahta geçmesini müteakip Şeyhülislâm Esad Efendi, Damadı Genç Osman’ın kendisini dinlememesine rağmen elim olay dolayısıyle meşihat maka­mına uğramadı. Naima tarihi, Esad Efendinin cenazeye gel­mediğini yazarsa da Fezleke’de ise cenazeye geldiği yazılıdır.

Ayrıca padişahın cenaze namazını kıldıran Zekeriyazâde Yahya Efendi çok manidar bir konuşma ve yürekler parala­tan bir dua ile töreni bitirince cenazede olanların ve Esad efendinin ağladığı menkuldür. Esad Efendinin yerine Şeyhü­lislâmlık makamına Zekeriyazâde Yahya Efendi tayin olundu. Babasıda Şeyhülislâmlık yapmış olan Yahya Efendi, şâir ve nüktedan bir zat idi. Bu ilk Şeyhülislâmlığı bir sene kadar sürmüştür. Daha sonraki iki sefer gelmiş olduğu bu makam­daki hizmet süresi toplam olarak yirmi sene sürmüştür. Sek­sen yaşında vefat ettiği zaman deveti âliyye sözü tutulur bir âlimini kaybetmiş oluyordu.

Sultan Mustafa evvelinde ve ahirinde hiç mi hiç istemediği padişahlık vazifesi üzerine yüklenince altından kalkamaya­cağını bildiği bu işten kurtulmak için sarayın odalarında do­laşıyor yeğeni Genç Osman’ı «Osman neredesin gel beni bu yükten kurtar» diye feryad ediyordu.

Buna mukabil sultan Mustafa’nın Validesi ve damadı Da-vud paşa iktidarsız bir iktidar meydana getirmişlerdi. Yeniçe­riler bir gün Davud Paşa’nın konağının önüne gelmişler ve «Sultan Osman’ı niye katlettin» diye bağırıştılar. Davud Paşa: «padişahımız Mustafa Hân’ın fermanıyla» diye cevap verince çekilip gittiler.

Simdi de sipahiler ayaklanmış hesap soruyorlardı. Hemde biraz da olsa haklıydılar Çünkü padişah katili diye halktan tepki görüyorlardı. Yeniçeriler de aynı sebeble bu ayaklan­maya iştirak ettiler. Hep bir ağızdan «Bize padişah katili di­yorlar, dışarıda gezemiyoruz» diye bağırmaya başladılar. Ve ilâve ettiler: «Kim bu menfur işi yaptıysa yakalanıp hesabı görülsün.» Bu istekler saraya duyuruldu. Ne varki Erzurum Beylerbeyi Abaza Mehmed Paşa Genç Osman’ın kanını ba­hane ederek önüne gelen Yeniçeri’yi padişah katili diyerek öldürüp başka bir kanunsuzluk irtikâb ediyordu. Bu Abaza Mehmed Paşa, meşhur Kuyucu Murad Paşa merhumun Ce­lâli isyanlarını bastırmaya çalıştığı sırada Abaza’nın çok genç olduğunu gören Damad Halil Paşa’nın tavassutuyla kendisi­ne bağışladığı bir delikanlı idi. Bu Abaza Mehmed Paşa, Yeni­çerileri ödürürken acaba Celâli tenkilinin intikamını mı alı­yordu? burasi meşkûktür. Şüphesizki Genç Osman merhu­mu bir gurup yeniçeri şehid etmiş ve türlü rezillikler irtikâp etmişti. Fakat bunun sorumlusu olarak Erzurum’da veya surda ve-burda olan yeniçerimiydi? İstanbul’daki yeniçerinin oda bir bölümünün siyasi manevralar yüzünden irtikâp ettik­leri suzişli vak’anın müsebbibi olarak Anadoludaki Yeniçeri­nin öldürülmesi ne derece doğru bir iştir. Bunu insaf ehline sormak gerekir.

Bu nümayişlerin tek faydası Sadrazam Davud Paşanın az­ledilmesi oldu. Göreve Mere Hüseyin Paşa tayin olundu. Ne varki bu değersiz adama sadaret ancak bir ay nasib oldu. Mere Hüseyin Paşanın yerine Lefkeli Mustafa Paşa tayin °’undu. O da ancak kırkbeş gün vazifede kalabildi. Çünkü askerin yeni bir isteği ve Şeyhülislâmla yapılan kısa bir mü-Şavereden sonra Vezareti uzma makamı Gürcü Mehmed Paşa’ya tevcih edildi. Bu işler şüphesizki, Sultan Mustafa Haz­retlerinin bilgisi dışında cereyan ediyordu. Onun tek meşguli­yeti yeğeni Osman’ı bulup tahtı Osmaniyi sahibine devret­mekti…

Bu sırada Damat Kapdan-ı Derya Halil Paşa Akdeniz’den diğer bir filo ile Karadeniz’de Osmanlı sancaklarını dolaştıran Recep Paşa yaptığı bir savaş neticesinde beşyüz Kazak as­keri esir ile Dersaadete geldiler.

Bu gelişler İstanbul ahalisini ve devleti bir müddet oyaladı isede Gürcü Mehmed Paşa’nın sadaretide yirminci” günde noktalanmış yerine yine Mere Hüseyin Paşa tayin olunmuştu.

İkinci sadaretine oturan Mere Hüseyin paşa Damad Halil paşanın Abaza ile mektuplaşıp isyanına son verdirmesini is­tedi. Halil paşa evladı manevisi olan Mehmed paşaya bu mektubu nasihat dolu olarak gönderdiysede bir iş çıkmadı.

Bu arada yeniden ayaklanan Yeniçeriler Şeyhülislâm Yah­ya Efendiye başvurup, Sultan Osman’ın katilleri için ölüm fetvası istediler. Yahya Efendi, onları idare ettiği sırada Sultan Mustafa’dan geldiği söylenen bir hattı hümayun okundu. «Ben sultan Osman öldürülsün demedim, katiller bulunup cezalandırılsın» mealindeki hattı hümayunun birincisinde ol­duğu gibi sultan Mustafa’nın habersiz olduğunu söylemeğe bilmem lüzum varmıdir?

Başta Davud paşa olduğu halde bütün katiller kısa zaman­da yakalandı. Sultan Mustafa’nın kızkardeşi, Genç Osman’ın halası Damad Davud paşanın ismi tarih sahifelerinde maale­sef yer almayan hanımı kocasını kurtarmak için çok gayret sarfetti ise de adalet yerini buldu. Kilindiruğrusu, Altıncıoğlu, Cebecibaşı da aynı akibetlere uğradılar.

Kuvvetli rivayetler bu yukarıdaki olayların Gürcü Mehmed paşa sadareti zamanında cereyan ettiği şeklindedir. Doğru­suda budur.

Çünkü Mere Hüseyin paşa bu önemli işi halledecek kapa­sitede değildi. Ayrıca son sadareti bir ay sürdüğü için zaman olarak da kâfi gelmemektedir.

Mere Hüseyin paşa son sadareti olan bir aydan sonra yeri­ni Kemankeş Kara Ali paşaya bırakmak mecburiyetinde kal­dı.

Kemankeş Kara Ali paşa, eski sadnazamlardan Gürcü Mehmed paşa ve Kapdan-ı Derya Halil paşa ile müşavere edip, hiç bir fonksiyon icra etmemek için işi deliliğe vuran sutan 1. Mustafa’yı hâledip geldiği odaya gönderrne kararı aldılar. Bu kararı tatbik için tek engel cülus bahşişi oluyordu. Yeniçeriden bahşiş almayacaklarına dair söz aldıktan sonra hâl kararını tatbike Sultan Mustafa’yı istemediği tahttan azat ettiler.

Sultan Mustafa taht’tan indirildiğinde otuziki yaşına var­mıştı. Hicri 1048, Milâdi 1639 yılında vefat ettiğinde kırkdokuz yaşına girmişti. Yeğeni 4. Murad’ın saltanatı içinde şeh­zade öldürülmesine rağmen kendisine dokunulmamıştır.

Sultan Osman ve Sultan Mustafa’nın hayatlarının anlatıl­ması bu satırla noktalanmış oluyor. Cenab-i Mevlâ her ikisi-nede rahmet eylesin. Amin. sultan i. Mustafa’nın hanımları ve çocukları

Bu padişah 3. Mehmed’in oğlu olup, annesinin adı bilin­memekle beraber 3. Ahmed’in, 4. eşi olduğu ve Abaza mille­tinden olduğuna dâir kuvvetli ihtimal vardır. Mustafa tecenn-nün etmişti. Ağabeyi 1. Ahmed tahta geçtiğinde, çok merha­metli bir kimse olmasından dolayı hayatına dokunmadı, üs­telik; veraset kanununda yaptığı değişiklik hasebiyle hane­danın enyaşlı erkek üyesini tahtageçer kaidesine işi bağla­mıştı. Bu sebeble tahtın vârisi sayılması ve Genç Osman’dan da yaşça büyük olduğundan, taht’a çıkarılarak padişahlığına biat olundu. İki defa tahta çıkan bu padişahın izdivaçları hak­kında bilgi yoktur. Çocuğu olup olmadığı hakkında da malu­mat bulunmamaktadır. Yalnız ilk çocuksuz padişah diye ananlar vardır.

kaynak: http://www.enfal.de/osmanlitarihihasircizade/016.htm

Yeni Yıl hediyesi – En iyi Yılbaşı Hediyeleri Nedir? satın al

En güzel yılbaşı hediyesi nedir?en-güzel-yılbaşı-hediyesi-yeni-yıl-hediyeleri-2015

Yeni yıl yaklaşıyor.. 1 sene daha yaşlanıyoruz ama doğum günlerinde olduğu gibi kutlamak gerek :) ve tabi ki hediyeleşmek önemli.. Karşılıklı hediye alıp vermek güzel adet yeni yılda. Ama ne hediye alınır? Hatta okullarda işyerlerinde ofiste falan kura ile seçiliyor kime hediye alacaksınız ve kim size hediye verecek. Hal böyle olunca hediye seçimi biraz daha zorlaşıyor. Önce kime hediye alacaksınız o önemli. Kaç yaşında, kız mı erkek mi, nelerden hoşlanır. bütçeniz ne kadar hediye için kaç para ayırabilirsiniz. OF yaaa hediye almak neden bu kadar zor.. Çocuk olursa bence oyun alın. kitap da olur ama o biraz sıkıcı. Yeni yıl gecesi tombala oynamayı özledim. Ne eğlence ama.
bir başka konu da yılbaşı tatili 1 ocak 2015 perşembe. Hafta ortası olduğu için pek bi tatil planı çıkmaz. Aslında Yurtdışı veya Türkiyede bi kayak tatili güzel olurdu. Eşinize ve ailenize güzel bi yeniyıl armağanı olur bence.

Pamuktan Kardan Adam Yapımı – Nasıl Yapılır?

Pamuktan Kardan Adam Yapmak

pamuktan-kardan-adam-yapımı-nasıl-yapılır-video-izleKışın çocukların en sevdiği şeylerden biri kardan adam yapmaktır. Peki soğuk kış günlerinde evde yapabileceğiniz eğlenceli bir aktivite olan pamuktan kardan adam yapmaya ne dersiniz. Üstelik kardam adamınız güzel bir süs eşyası olacaktır.

Malzemelerin listesi
pamuk
küçük top – Pinpon topu (masa tenisi topu)
biraz daha büyük plastik top – Kırtasiye ve oyuncakçılarda bulabilirsiniz bu boyutta bir top
siyah ve kırmızı elişi kağıdı
tutkal yapıştırıcı
kırmızı kurdela

Pamuktan Kardan Adam Yapılışı

Önce pinpon topunun yarısına tutkal sürerek pamuğa sarıyoruz. Büyük topa da aynı işlemi uyguladıktan sonra birbilerine yapıştırıyoruz topları. Daha sonra gözleri yapıştırabilirsiniz. Siyag elişi kağıdıyla bir şerit hazırlayıp boyun yapabilirisiz. Kurdelayı boyna sarın atkı olarak. Kırmızı kağıttan koni şeklinde burun ve siyah kağıtlardan düğme kesip yapıştırın. Son olarak siyah elişi kağıdıyla şapkasını da yapıştırdıktan sonra kardam adam hazır. :) İyi eğlenceler.

Online Ses Kayıt Sitesi – Ses Kaydet ve Paylaş www.vocaroo.com

İnternette Online Ses Kayıt Sitesi

Bence çok gerekli bir uygulama. Kaydettiğiniz sesi internette paylaşmanın en kolay ve hızlı yolu olsa gerek. Mesela arkadaşınıza hemen bir email atmak istiyorsunuz ama zamanınız kısıtlı açın siteyi hemen dökün içinizi ister şarkı söyleyin :) ve ses kaydı yapıp sadece linki arkadaşınıza gönderin. İşte bu kadar. Linke tıkladığında sizin sesli mesajınızı dinleyecektir.

İnternette nasıl ses kaydetip Paylaşabilirim?

Önce vocaroo sitesine giriyoruz.   www.vocaroo.com

Click To Record yazan yere tıklayın. – Türkçe Kaydetmek için Tıklayın demektir.

online-ses-kaydet-ve-paylaş-vocaroo.com-sitesi

Kayıt başlar ve ekranda kaydı durdurmak için “Click to Stop” tuşuna basmanız bekler. Bastığınız an ses kaydınız hazır. İster kaydınız dinleyebilir isterseniz tekrar deneyebilirsiniz. Emin olduğunuzda

Happy with this recording? Click here to save 
yazan yere tıklayın…  İşte bu kadar. Linkinizi istediğiniz ortamda paylaşabilir sesli mesajını dünyaya dururabilirsiniz.

En Komik Sünger Bob Resimleri

Sponge Bob Square Pants

Sünger Bob Kare pantolon yani ingilizce isim olarak Sponge Bob square Pants.. Tüm Dünyada bu çizgi film kahramanını bilmeyen kalmadı.. Sadece çocuklar değil bence büyükler de izliyor sünger bob ve arkadaşlarını.. Hatta çocuklarına sünger bob oyunları falan alıyorlar. İlerde sünger bob oyunu oyna diye de bi sayfa yapabilirim içinde bi çok oyun olan.. Belki çizgi film izle de olur. Şimdilik Sünger Bob foto fotoğraf resimler falan paylaşıyorum. Tıkla ve indir fotoğrafları..

 

sponge-bob-faces-yüzleri-izle

sünger-bob-emo-resmi

sünger-bob-üzgün-foto

 

sünger-bob-patrick-yıldız-evleniyor-gelin-damat
Bu Filmde izlediğiniz karakterlerin tamamı deniz ürünüdür. (Sponge Bob)

sünger-bob-deniz-mahsülü-twitter-resmi

 

- Uzun süre hiç ara vermeden gülersen, gülme kutunu yakarsın ve bir daha hiç gülemezsin.
Sana öyle mi oldu Squiward?
(kimse bana sünger bob çizgi filminin sadece çocuklara hitap ettiğini söylemesin)

sünger-bob-squidward-gülme-kutusu

Sivas Karşılaması Halay – Düğün Dernek Filmi – Sivas Ağırlaması

Düğün Dernek Filmi Halay İzle

ahmet-kural-halay-düğün-dernek-filmi-abdurrahman-halayıÇalgı Çengi filminde bizleri güldüren Murat Cemcir ve Ahmet Kural bu defa Düğün Dernek ile kahkahadan yerlere yatıracak çok yakında. Fragmanından belli ne kadar komik olduğu. Özellikle bi halay sahnesi var ki gülmekten öldürür Sivaslılara selam olsun buradan :) .. Ahmet Kural o sahneyi de anlatıyor röportajında. O sahnede gerçekten bayılmış kendinden geçmiş. Haydi hem filmdeki o sahneyi izleyelim hem de gerçekten Sivas halayları nasıl olurmuş görelim. Tabi Murat Cemcir Ahmet Kural düetini de biraz dinleyebiliriz. Türkünün adı Entarisi Dım dım Yar DİNLE + FRAGMAN İZLEAHMET KURAL HALAY BAŞI
ahmet-kural-halay-çekiyor-düğün-dernek-komik-foto
2013 Yılında Sivas Lisesi – Sivas Ağırlaması ile türkiye 1. olduğu yazıyor videonun bilgilerinde..

sivas-ağırlaması-halay-halk-oyunu-karşılama

 

Sivas Hafik Ağırlaması İzle

hafik-ağırlaması-sivas-halk-oyunu-düğün-dernek

Bellona Halı Modelleri Fiyatları Çeşitleri 2015

Bellona Halı Çeşitleri ve Fiyat Listesi

Mobilya, oturma grupları gibi ürünlerle tanıdığımız kaliteli olduğunu bildiğimiz Bellona halı işinde de iddialı. Sitesine girip baktığımda gayet bol çeşitli ve güzel halıları olduğunu görebilirsiniz. Antibakteriyel değil probiyotik sloganı ile çevre dostu halılar üretmektedir.

Bellona Halı Resmi Sayfası : www.bellona.com.tr/halilar

Bellona Halı Modelleri Listesi

Kiraz Mevsimi koleksiyonu : Milda romeo pudra, otantik, Juliet

Milda Serisi

Positive Serisi

nepal-azora-bellona-halı-modelleri-2015

Shine

Mimoza

Shagy Loft

Nepal

Pasific

Color Trend

Diamond

Kristal

Genç Odası Serisi

bellona-çocuk-halıları-bugs-bunny-halısı

Tweety
Tom ve Jerry
smile futbol sahası
Bugs Bunny

Twin mini serisi

Diamond

Fashion

Fantasia Banyo Halıları

Modena

Elegance

Egos

Saray Halı Yolluk Modelleri 2015 Fiyat Listesi Çeşitleri isimleri

Saray Halı Fiyatları ve Modelleri 2015

Halıcılık dendiği zaman Saray Halıyı bilmeyen yoktur. Senelerdir hep vardı diye düşünürdüm marka logosuna bi baktım 1972 yazıyor.saray-halı-logo-2015 Gerçekten uzun bir süre ve ürünlere halılara bakılırsa bu kadar başarılı olmaları tesadüf değil. Gerçekten kaliteli ve özgün şık desenli halılar var. Ama şu an bi saray halı reklamı hatırlamıyorum. Sitesine bi baktım gerçekten dolu dolu bir websitesi yapmışlar. Ürün çeşidi ise oldukça fazla o yüzden isimlerini tek tek yazmayı uygun gördüm. Siteye bakarsanız en ucuz halıyı almak için kampanyaları falan vardır belki oradan görürsünüz.

www.SarayHali.com.tr

Saray Halı Satış Noktaları için Tıklayınız..

Saray Halı Ürün Kataloğu

sünger-bob-halıları-nerede-satılır-saray-halısaray-kırmızı-halı-satın-al-puanlı-fiyat-listesi

 

saray-sedef-halı-modeli-deseni

Rus Kızları ile Evlenmek istiyorum

Rus Kızları ile tanışma Sitesi

Rusya ile türkiye arasında vize kalktı. Artık iki taraf da rahatça geçiş yapabilecek. evlenmek-isteyen-rus-kizlari-araniyorTabi biz sıcakkanlı insanlarız ya hemen gençlerimiz nasıl bu rus kızları ile tanışırız diye onun arayışına girmişler. Rus kadın sitesi diye sitelerde aranıp duruyorlar sırf tanışma ve çet için hatta ruslarla görüntü sohbet yapanlar bile varmış. Daha da işi ilerletenler rus bayanlarla evlilik düşünüyorlar ama rus kadınlarının özellikleri nedir diye hiç düşünmüyorlar mı? Öyle internetten rus hanım buldum deyip de istanbul izmir antalya gibi turistik mekanlarda gezdirmekle iş biter mi. Rus mafyası peşinize düşmesin sonra uyarmadı demeyin. Şaka bi yana ben de çok duymaya başladım Rus gelin haberlerini. Rus bayan isimleri chat sitelerinde falan gözüme çarpıyor yani onlarda türkleri çok seviyor. Herkes votkacı veya nataşa değil ya. Ama eğri oturup doğru konuşalım Güzel Rus Kızları değil mi? Yani genelde çoğu güzel. Uzun boylu, beyaz tenli, sarışın, mavi gözlü , çoğu bir içim su. Genlerinde mi var nedir. Yaşlanmıyorlar da.

rus-kizlari-evlilik-resimleri

Rusyadan evlenmek isteyen bayanlar

Rusyadan evlilik için gelen kızlar kadınlar olabiliyor. Genelde bu aşk bizim türkiyenin güney sahillerinde başlıyor. Çünkü onlar için tatil, türklere göre daha ucuz. Yani oteller onlara ucuz fiyat sunuyor. Rusların en çok tercih ettiği oteller tabiki de en ucuz olanları. Neyse ipsiz sapsız yada dönemlik çalışan erkekler de onları memnun etmek için peşlerinde dolaşıyorlar. Kimisi ciddi takılıyor kimi de sadece eğlenmek için. Neyse bu konuya fazla girmiycem. Velhasılı Rusyadan evlenenleri son günlerde daha çok görür olduk. Evlenip ne güzel Rusyada yaşarsınız işte burda işiniz yoksa. Sonra da Rusyadan türkiyeyi aramak için uğraşır durursunuz. Ama tam terside olabilir. Rus gelini türkiyeye getirir burda yaşarsınız.rus-gelin-istiyorum-rusyadan-bayanlar-kadınlar

Her ne kadar kültürlerimiz farklı olsa da alışacaklar tabi. Zaten Türkler yabancı gelinlere bayılır hemen bağrına basarlar. Hani bu sadece ruslar için değil azeri kızları, alman kızları, iranlı kızlar, arap, çinli, japon, fransız, filipinli, kanadalı, hintli, gürcü, azerbaycanlı, yunan, latin, ermeni, ispanyol, italyan, meksikalı, bulgar, brezilyalı veya amerikalı hiç farketmez.

etiketler: evlenmek isteyen rus kızları, rus kızları ile evlenme, rus kızlari resimleri, ruslarla görüntülü chat, ruslarla tanışma sitesi, rusça öğrenmek istiyorum, ucuz araba kiralama

Öğretmenler Günü Hediyeleri – En güzel Hediye Hangisi? 24 Kasım

En İyi Öğretmenler Günü Hediyesi Nedir?

öğretmenler-günü-hediye-fikirleriBizleri hayata hazırlayan, kişiliğimizin ve geleceğimizin gelişiminde büyük rol oynayan öğretmenlerimizin hakkını ödeyemeyiz. 24 kasım tarihinde Öğretmenler gününde onların gönlünü almak güzel bir davranıştır. tabiki bu bir günde yapılacak bi şey değil ama vesile olması açısından ihmal etmemek gerek. Ama hediye seçimlerinde ne alsak daha güzel olur karar vermek zor. Özellikle öğretmenlerimizin günlük hayatında kullanabileceği hediyeler neden olmasın. Veya eğlenceli hediye fikirleri, öğrencilerini hatırlatan bir süs eşyası biblo da olabilir… Öğretmenler günü hediyesi olarak sunabileceğiniz en renkli hediyeler için beraber kafa yoralım mı? Öğretmenim için ne hediye alabilirim en iyi hediye ne olur diye sorup durma işte sana hediye fikirleri durma aklına geleni sen de yorum olarak ekle. İşte en güzel Öğretmenler Günü Hediyeler

Yılın en iyi öğretmeni Oscar Heykelciği

Dolma kalem; özellikle ünlü markaların çok şık kalemleri oluyor, tükenmez kalem veya uçlu kalem de olabilir.

Kolye, Künye, Bileklik ; özellikle bayan öğretmenler için alınabilece çok şık bir kolye neden olmasın?

Gömlek, Kravat veya Kemer, cüzdan gibi deri hediyeler; erkek hocalara şık hediyeler olabilir. Biraz babalar günü hediyesi gibi oldu ama bir erkek için çok işe yarayacağı kesin.

Tablo, biblo, hatıra eşyaları ; öğrencilerle beraber çekilmiş bir fotoğraf, belki öğretmeninize ithaf edilmiş güzel bir söz.. Durduğu yerde hep sizi hatırlatacak ve öğretmeninizin özel olduğunu hissettirecek.

aklıma gelenler bunlar yorum olarak önerileriniz bekliyorum…